About the Post

Author Information

EESTI VABARIIGI PRESIDENDILE TOOMAS HENDRIK ILVESELE EESTI VABARIIGI RIIGIKOGU ESIMEHELE EIKI NESTORILE

Üle 400 aasta on tšetšeeni rahvas võidelnud Vene kolonisaatoritega oma vabaduse eest. Kogu selle aja jooksul on Vene riik erinevatel väljamõeldud ettekäänetel pannud süstemaatiliselt toime kõige õõvastavamaid kuritegusid (genotsiid) tšetšeeni rahva vastu ja eitanud tšetšeeni rahva õigust enesemääramisele ning iseseisvusele. Pärast NSVL-i lagunemist 1991. aastal taastas tšetšeeni rahvas oma riikluse. 1994. aastal käivitas aga Venemaa Itškeeria Tšetšeeni Vabariigi (ITV) vastu järjekordse sõjalise agressiooni – selle ebavõrdse jõhkra sõja käigus kaitses tšetšeeni rahvas oma vabadust, samas kui Venemaa oli sunnitud väed Tšetšeeniast välja viima. Pärast seda allkirjastasid Venemaa president B. Jeltsin ja ITV President A. Mashadov 12. mail 1997. aastal Moskvas rahvusvahelise õiguse sõltumatute subjektidena riikidevahelise rahulepingu, mida nähti ITV sõltumatuse tunnustamisena. 1999. aastal käivitas aga Venemaa nimetatud lepingut rikkudes uuesti sõjalise agressiooni ITV vastu, mis jätkub tänase päevani. Selle tulemusena on üle 250 tuhande tšetšeenlase saanud surma ja rohkem kui 300 tuhandest on saanud põgenikud, kellest suur osa asub Euroopa Liidus (Eestis), USA-s, Kanadas, Araabia riikides, samas kui ITV territooriumile jäänud näevad vaeva ellujäämisega ning on täieliku füüsilise väljasuretamise piiril.
Peale selle paneb Vene riik toime relvastatud agressiooni ja sõltumatute riikide – endiste NSVL-i vabariikide – territooriumi annekteerimist. Ta jätkab neile pretsedenditu surve ja ähvarduste avaldamist, provotseerib rahvusvahelisi relvastatud konflikte ning destabiliseerib olukordi NSVL-i taastamise eesmärgil. Seetõttu ei tunne ükski Venemaa naabritest ega Põhja-Kaukaasia väiksed rahvad, eriti tšetšeenlased, end turvaliselt, lisaks on nad süstemaatilise füüsilise väljasuretamise ohvrid. Seega rikub Venemaa süstemaatiliselt rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud norme, ÜRO põhikirja jne. Tšetšeeni rahvas on tänulik Eesti juhtidele ja rahvale tšetšeeni rahva abistamine ning toetamise ja ka Eesti positiivse rolli eest turvalisuse ning stabiilsuse toetamise eest maailmas.
Rahu ja stabiilsuse nimel Tšetšeenias, tulevaste põlvede parema elu nimel vabaduse, võrdõiguslikkuse ja õigluse vaimus, mille eest on saanud ja ikka veel saab surma sadu tuhandeid süütuid tšetšeenlasi, edastan Teile ITV Parlamendi pöördumise. Usume, et tutvute meie pöördumisega ja teete õiglase otsuse.
Härra President! Palun, et võtaksite vastu minu koos saadikute rühmaga meie seisukoha ja okupeeritud ITV territooriumil valitseva tegeliku olukorra selgitamiseks.

Itškeeria Tšetšeeni Vabariigi Parlamendi esimees Ž.I. Saraljapov
Strasbourg, 3. mai 2014

 

PÖÖRDUMINE

Itškeeria Tšetšeeni Vabariigi Parlamendilt maailma üldsusele, riigipeadele ja maailma parlamentidele.

Tšetšeeni rahvas, nagu ka kogu rahvusvaheline kogukond, jälgib mure ja ärevusega Venemaa tegevust Ukrainas. Maailma üldsuse arvamust eirates käivitas Vene riik järjekordse sõjalise agressiooni, mille ohvriks langes Ukraina. Venemaa selline käitumine on traditsiooniline ja ennustatav ning sobib hästi impeeriumliku strateegiaga – NSVL-i taastamine iga hinna eest.
Vastutasuks selle eest, et Ukraina nõustus ühepoolse desarmeerimisega, hakkas Venemaa ühena tuumariikidest tema julgeoleku ja territoriaalse terviklikkuse tagajaks. Paraku näitavad viimaste kuude sündmused, mida maksavad kokkulepped Venemaaga. Venemaa varjamata agressioon Ukrainas paljastas Kremli tõelise pale, näitas maailma riikide kogukonnale, et „uus demokraatlik“ Venemaa vastandab ohtlikult „tuumanuia“ raputades tugevama õigust õiguse jõule, ühepoolseid geopoliitilisi huve aga vastastikusele mõistmisele ja koostööle.
Impeeriumlik mõtlemine, nostalgia Venemaa kunagise hiilguse järele, soovimatus leppida maailmas kujunenud tegelikkusega ei anna Kremlile rahu. Sel põhjusel valati verd Aserbaidžaanis (Mägi-Karabahhia), Moldovas (Transnistria), Gruusias (Abhaasia, Osseetia), jätkub sõjategevus tšetšeeni rahva ja teiste Põhja-Kaukaasia vähemusrahvuste vastu. Sama saatus ootab ka NSVL-i endiste vabariikide teisi rahvaid.
Loodame, et rahvusvaheline kogukond ühendab jõupingutused ja peatab hullunud Venemaa ning hoiab ära Venemaa poolt provotseeritava globaalse, ülemaailmse konflikti.
1. novembril 1991. aastal kasutas tšetšeeni rahvas kogu rahva poolt valitud esimese presidendi Džohar Dudajevi juhtimisel oma õigust ja taastas Tšetšeenia riikliku iseseisvuse. 12. märtsil 1992. aastal võttis Vabariigi Parlament vastu põhiseaduse, mille kohaselt Itškeeria Tšetšeeni Vabariik (ITV) on kuulutatud välja „suveräänse, sõltumatu, demokraatliku õigusriigina, mis on loodud rahva enesemääramise tulemusel“.
12. detsembril 1993. aastal võttis Vene Föderatsioon referendumiga, milles Tšetšeeni Vabariik kuidagi ei osalenud, vastu uue põhiseaduse. Selles on Tšetšeeni Vabariik kuulutatud ebaseaduslikult ühepoolselt Vene Föderatsiooni subjektiks. Seejärel üritas Venemaa juhtkond iga hinna eest jätta tšetšeeni rahvast ilma õigusest enesemääramisele ning hulga provokatsioonide, šantaaži ja ähvarduste järel algas 11. detsembril 1994. aastal ulatuslik sõjategevus Itškeeria Tšetšeeni Vabariigi vastu.
Selle varjamata agressiooni käigus rakendas Venemaa kõiki massihävitusrelvade liike, sh rahvusvahelise kogukonna poolt keelatuid. Lööke anti linnadele ja küladele, tsiviilelanike massilise kogunemise kohtadele, valides neid teadlikult ohvriks. Kogu maailm nägi amoraalset ja motiivita agressiivset Venemaad, kes on seadnud kahtluse alla maailma rahvaste rahuliku kooseksisteerimise.
Kõikidel kuritegudel, mis Vene riik on pannud toime tšetšeeni rahva vastu – agressioon, sõjakuriteod ja genotsiid –, on kõik vajalikud rahvusvaheliste ning inimsusevastaste kuritegude koosseisutunnused.
Paraku ei kuulutanud rahvusvaheline kogukond, ÜRO, EL, OSCE, Euroopa Nõukogu ega teised organisatsioonid välja sanktsioone Venemaa vastu, ei kutsunud kokku rahvusvahelist kriminaalkohut. Seega ei ole Venemaa eelnimetatud raskeid kuritegusid uuritud, nende toimepaneku eest vastutavad isikud ei ole kandnud teenitud karistust.
Lisaks võtsid sõjalise agressiooni ajal Venemaa vastu CE, PACE, OSCE, SCO, G8, G20 ja ta on esindatud muul kujul EL-is, NATO-s, Araabia Liigas jne. Samal ajal ei lakka Venemaa-poolne sõjaline tegevus ega arvult kolmas genotsiidiakt tšetšeeni rahva vastu. Selle tulemusena on saanud surma 250 tuhat Tšetšeenia kodanikku, mille elanikkond on ligikaudu miljon elanikku, umbes 300 tuhandest on saanud põgenikud üle kogu maailma ja see protsess ainult süveneb. Valdava enamiku tapetuist moodustab tsiviilelanikkond, neist üle 50 tuhande lapse, tuhanded on teadmata kadunud, tuhanded sandistatud inimesed surevad jätkuvalt sõja tagajärgede – haavade, piinamise ja erinevate haiguste – tõttu. Lisaks on Venemaa tapnud terrorimeetodil ITV presidente: 21. aprillil 1996. aastal ITV esimese presidendi Džohar Dudajevi, 13. veebruaril 2004. aastal Zelimhan Jandarbijevi, 8. märtsil 2005. aastal Aslan Mashadovi, 17. juunil 2006. aastal Abdul-Halim Saidulajevi.
Tšetšeeni Vabariigi majandus ja sotsiaalne taristu ei ole siiani taastunud, 70% elanikkonnast ei tööta töökohtade puudusel, taastamata on kümneid suuri ja väikseid asulaid, sh linnad Groznõi, Argun, külad Bamut, Vana Atšhoi, Harsenoi, Tsentaroi, Kurtšeloi, Belgatoi jt, hüvitamata on elanikkonnale tekitatud kahju, sh elukoha ja vara kaotamise eest.
Vene riik vallandas agressiivse, koloniaalse, terroristliku sõja Itškeeria Tšetšeeni Vabariigi vastu, mille kõigus kasutati meetodeid, mis kätkesid rahvusvahelise humanitaarõiguse üldtunnustatud normide raskeid rikkumisi. Muuhulgas on selliste rikkumiste seas järgnevad:
— rünnak tsiviilelanikkonnale, nii laastavate tulerünnakute kui ka muul, sh suurte tsiviilisikute rühmade massilise terroriseerimise kujul;
— sõjategevuses vahetult mitteosalevate tsiviilelanike massimõrvad;
— inimröövid, kohtuvälised mahalaskmised ja hukkamised, piinamise ning muu julma ja inimväärikust alandava kohtlemise ning karistamise kasutamine;
— pantvangide võtmine, inimkilpide kasutamine, karistusoperatsioonid ja tsiviilisikute kollektiivne karistamine;
— täiesti ebaseaduslike filtreerimispunktide (koonduslaagrite) loomine, tohutu põgenikevoog;
— riikliku ja kodanike vara rüüstamine ning riisumine, asulate ja tootmisobjektide, ökoloogiliselt ohtlike rajatiste, kultuuri- ja religiooniväärtuste meelevaldne ning sõjalisest vajadusest ajendamata globaalne hävitamine;
— eluliselt olulise taristu – tervishoiu-, haridus-, eluaseme-, majandus- ja sotsiaaltaristu – massiline hävitamine.
Jõhkramat sõda ei ole maailm näinud Teisest maailmasõjast saadik. Seega Venemaa on juhtkond demonstratiivselt rahvusvahelise kogukonna arvamust eirates rikkunud jämedalt kõiki kehtivaid üldtunnustatud rahvusvahelise õiguse norme, mis on kohustuslikud nii riikidele kui füüsilistele isikutele ning mis on suunatud isiku põhiõiguste, inimkonna julgeoleku ja maailmas valitseva korra kaitsele.
Konkreetselt on Venemaa rikkunud järgnevat:
— ÜRO Peaassamblee poolt 1948. aastal vastu võetud inimõiguste ülddeklaratsioon;
— ÜRO 1948. aasta genotsiidi vältimise ja karistamise konventsioon;
— 1949. aasta Genfi konventsioonid;
— 1950. aasta Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon;
— ÜRO 1960. aasta deklaratsioon iseseisvuse andmisest koloniaalriikidele ja -rahvastele;
— ÜRO 1965. aasta rahvusvaheline konventsioon rassilise diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta;
— ÜRO 1966. aasta kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvaheline pakt;
— ÜRO 1966. aasta rahvusvaheline majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste pakt;
— ÜRO 1984. aasta piinamise, ebainimliku või alandava kohtlemise ja karistamise vastu võitlemise konventsioon;
— ÜRO, Euroopa Liidu, Euroopa Nõukogu, OSCE, PACE põhikirjad ja normid ning Vene Föderatsiooni ja Itškeeria Tšetšeeni Vabariigi põhiseadus.
Nende ja teiste arvukate inimõiguste rikkumiste ulatus ning tõsidus Itškeeria Tšetšeeni Vabariigis tõstatavad rahvusvahelisest õigusest lähtuvalt küsimuse Venemaa juhtkonna sooritatud sõjakurjategude kohta ning asetavad õigusolukorra rahvusvahelise kriminaalõiguse toime sfääri.
Üle 400 aasta on Tšetšeenia rahvas võidelnud Vene kolonisaatoritega oma vabaduse ja sõltumatuse eest. Kogu selle aja on tšetšeeni rahvas olnud süstemaatiliselt Venemaa-poolse füüsilise väljasuretamise ja deporteerimise ohver, tema vastu on olnud kolm korda suunatud ilmne genotsiid (Kaukaasia sõda 1785–1864, vägivaldne deporteerimine 1944–1957, sõjaline agressioon 1994. aastast tänaseni).
Arvestades eelnimetatud ja teisi arvukaid inimõiguste rikkumisi ning olemasolevaid rahvusvahelisi õiguslikke pretsedente ja võimatust olla Venemaaga koos ühe riigi raames, juhindudes võrdõiguslikkuse, inimõiguste ning -vabaduste austamise ja järgimise põhimõttest, pöördub Itškeeria Tšetšeeni Vabariik rahva enesemääramise fundamentaalsele põhimõttele tuginedes kõrgemate rahvusvaheliste organisatsioonide – ÜRO, OSCE, EL-i, Euroopa Nõukogu, Araabia Liiga ja teiste –, maailma riigipeade ning parlamentide esimeeste poole järgneva palvega:

— tunnistada Itškeeria Tšetšeeni Vabariiki suveräänse ja sõltumatu riigina, mis teenib rahu ning stabiilsust Kaukaasias;
— kutsuda kokku spetsiaalne rahvusvaheline kohus Venemaa eelnimetatud ja teiste kuritegude uurimiseks;
— tunnistada Venemaa ulatuslikku sõjategevust tšetšeeni rahva vastu, mis on väljendunud rahvusvahelise õiguse kõikide normide ja eelkõige eksisteerimisõiguse eiramises – genotsiidiaktis tšetšeeni rahva vastu.

Pöördumine on võetud vastu ITV Parlamendi erakorralisel istungil.

Strasbourg, Prantsusmaa, 19. aprill 2014

Itškeeria Tšetšeeni Vabariigi
Parlamendi esimees Ž.I. Saraljapov

 

О Б Р А Щ Е Н И Е

Парламента Чеченской Республики Ичкерия
мировому сообществу, главам государств и парламентов мира.

Чеченский народ, как и всё мировое сообщество, с озабоченностью и тревогой наблюдает за действиями России на Украине. Российское государство, игнорируя мнение мирового сообщества, совершило очередную военную агрессию, жертвой которой стала Украина. Такое поведение России является традиционным и предсказуемым и хорошо вписывается в ее имперскую стратегию — любой ценой восстановить СССР.
Россия, являясь одной из ядерных держав, выступала гарантом безопасности и территориальной целостности Украины в ответ на ее одностороннее согласие на ядерное разоружение. Однако события последних месяцев показывают, чего стоят договоренности с Россией. Неприкрытая агрессия России в Украине обнажила истинное лицо Кремля, показала мировому сообществу наций, что «новая демократическая» Россия, опасно размахивая ядерной дубинкой, противопоставляет право более сильного силе права, а односторонние геополитические интересы — взаимопониманию и кооперации.
Имперское мышление, ностальгия по былому величию России, нежелание смириться со сложившимися в мире реалиями не дают покоя Кремлю. По этой же причине проливалась кровь в Азербайджане (Нагорный Карабах), Молдавии (Приднестровье), Грузии (Абхазия, Осетия), продолжаются военные действия против чеченского народа и других малочисленных народов Северного Кавказа. Такая же участь ожидает и другие народы бывших республик СССР.
Мы надеемся, что мировое сообщество объединит усилия и остановит обезумевшую Россию и предотвратит провоцируемый Россией глобальный мировой конфликт.
1 ноября 1991 года чеченский народ во главе с всенародно избранным первым президентом Джохаром Дудаевым, воспользовавшись своим правом, восстановил государственную независимость Чечни. 12 марта 1992 года Республиканский Парламент принял Конституцию, согласно которой Чеченская Республика Ичкерия (ЧРИ) провозглашена «суверенным, независимым, демократическим, правовым государством, созданным в результате самоопределения народа».
12 декабря 1993 года Российская Федерация на референдуме, в котором Чеченская Республика не принимала никакого участия, приняла новую Конституцию. В ней незаконно, в одностороннем порядке Чеченская Республика объявлена субъектом РФ. Вслед за этим, руководство России пыталось любой ценой лишить чеченский народ права на самоопределение и после множества провокаций, шантажа и угроз, 11 декабря 1994 года, начала широкомасштабные военные действия против Чеченской Республики Ичкерия.
В ходе этой неприкрытой агрессии Россия применила все виды оружия массового поражения, в том числе запрещённое международным сообществом. Удары наносились по городам и сёлам, по местам массового скопления гражданского населения, сознательно выбирая их в качестве жертвы. Весь мир увидел аморальную и немотивированную агрессивную Россию, поставившую под сомнение мирное сосуществование народов мира.
Все преступления, совершенные Российским государством против чеченского народа — агрессия, военные преступления и геноцид — обладают всеми необходимыми квалифицирующими признаками международных преступлений и преступлений против человечности.
Однако, международное сообщество, ООН, ЕС, ОБСЕ, СЕ, ЛАГ и другие организации не объявили санкций против России, не учредили международный уголовный трибунал. Таким образом указанные тяжкие преступления России не расследованы, а лица, ответственные за их совершение, не понесли заслуженного наказания.
Более того, в ходе военной агрессии Россия принята в СЕ, ПАСЕ, ОБСЕ, ШОС, G-8, G-2О, в разной форме она представлена в ЕС, НАТО, ЛАГ и т.д. А тем временем военные действия и третий по счёту акт геноцида чеченского народа со стороны России не прекращается. В результате убито более 250 тысяч граждан Чечни, население которой насчитывало примерно миллион жителей, около 300 тысяч стали беженцами по всему миру и этот процесс только нарастает. Подавляющее большинство убитых- это гражданское население, более 50 тысячи из них — дети, тысячи пропали без вести, тысячи искалеченных людей продолжают умирать от последствий ранений, пыток и различных болезней. Кроме того Россией методом террора убиты Президенты ЧРИ: 21 апреля 1996 года первый президент ЧРИ Джохар Дудаев, 13 февраля 2004 года Зелимхан Яндарбиев, 8 марта 2005 года Аслан Масхадов, 17 июня 2006 года Абдул-Халим Сайдулаев.
Экономика и социальная инфраструктура Чеченской республики до сих пор не восстановлены, 70% населения не работает в виду отсутствия рабочих мест, не восстановлены десятки больших и малых населенных пунктов, в том числе города Грозный, Аргун, сёла Бамут, Старый Ачхой, Харсеной, Центарой, Курчелой, Белгатой и другие, некомпенсирован причинённый населению ущерб, в том числе за потерю жилья и имущества.
Российское государство развязало агрессивную, колониальную, террористическую войну против Чеченской Республики Ичкерия, в ходе которой использовала методы, включающие в себя серьёзные нарушения общепризнанных норм международного гуманитарного права. К числу таких нарушений относятся:
— нападение на гражданское население, как в форме огневых поражающих ударов, так и иных формах, включающих массовое терроризирование больших групп гражданских лиц;
— массовое убийство гражданских лиц, не принимающих непосредственное участие в военных действиях;
— похищение людей, бессудные расстрелы и казни, применение истязаний и пыток и иные виды жестокого и унижающего человеческое достоинство обращения и наказания;
-захват заложников, использование живых щитов, карательные операции и коллективное наказание гражданских лиц;
-создание абсолютно незаконных фильтрационных пунктов (концлагерей), колоссальный поток беженцев;
-разграбление и присвоение государственной и гражданской собственности, произвольное и невызываемое военной необходимостью глобальные разрушения населённых пунктов и производственных объектов, экологически опасных сооружений, культурных и культовых ценностей;
— массовое разрушение объектов жизнеобеспечения: здравоохранения, образования, жилого фонда, экономики и социальной инфраструктуры.
Более жестокой войны мир не видел со времён второй мировой войны. Таким образом, руководство России, демонстративно игнорируя мнение мирового сообщества, грубо нарушила все действующие общепризнанные нормы международного права, обязательные как для государства, так и для физических лиц и нацеленные на защиту фундаментальных прав личности, безопасности человечества и мирового порядка.
В частности Россией нарушены:
— Всеобщая декларация прав человека, принятая Генассамблеей ООН в 1948 г.
— Конвенция ООН по предупреждению и наказанияза геноцид 1948 г.
— Женевские Конвенции 1949 г.
— Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г.
— Декларация ООН о предоставлении независимости колониальным странам и народам1960г.
— Конвенция ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 г.
— Международный пакт ООН о гражданских и политических правах 1966 г.
— Международный пакт ООН об экономических, социальных и культурных правах 1966г.
— Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 г.
— Уставы и другие правовые нормы ООН, Европейского Союза, Совета Европы, ОБСЕ, ПАСЕ, а также Конституции РФ и ЧРИ.
Масштабы и серьёзность этих и других многочисленных нарушений прав человека в Чеченской Республике Ичкерия поднимают вопрос о совершении российским руководством и военными преступлений по международному праву и переводит правовую ситуацию в сферу действий международного уголовного права.
Чеченский народ борется за свою свободу и независимость против российских колонизаторов более 400 лет. Всё это время чеченский народ систематически подвергается физическому истреблению и депортации со стороны России, три раза подвергся очевидному геноциду (Кавказская война 1785– 1864гг., насильственная депортация 1944 — 1957 гг., военная агрессия 1994 года до настоящего время).
Учитывая вышеизложенные и другие многочисленные нарушения прав человека, а также существующие международные правовые прецеденты и невозможность совместного нахождения с Россией в рамках одного государства, руководствуясь принципом равноправия, уважения и соблюдения прав и свобод человека, Парламент Чеченской Республики Ичкерия, основываясь на фундаментальном принципе права народа на самоопределение, обращается к высшим международным организациям: ООН, ОБСЕ, ЕС, СЕ, ЛАГ и другим, к главам государств и парламентов мира с просьбой:

— признать Чеченскую Республику Ичкерия суверенным и независимым государством, что послужит миру и стабильности на Кавказе;
— учредить специальный международный уголовный трибунал для расследования выше изложенных и других преступлений российского государства;
— признать широкомасштабные военные действия России против чеченского народа, выразившиеся в попрании всех норм международного права и, прежде всего, права на жизнь — актом геноцида чеченского народа.

Обращение принято на внеочередном заседании сессии Парламента ЧРИ единогласно.

Город Страсбург, Республика Франция, 19 апреля 2014 года.

Председатель Парламента
Чеченской Республике Ичкерия Ж. И. Сараляпов

Метки:

Комментариев нет.

Добавить комментарий

Please log in using one of these methods to post your comment:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

w

Connecting to %s

%d такие блоггеры, как: