About the Post

Author Information

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTEI, DALIAI GRYBAUSKAITEI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKEI, LORETAI GRAUŽINIENEI

Čečėnų tauta daugiau nei 400 metų kovoja už savo laisvę prieš Rusijos kolonizatorius. Per visą šį laikotarpį Rusijos valstybė sistemingai, įvairiais išgalvotais pretekstais, vykdo sunkiausią nusikaltimą (genocidą) prieš čečėnų tautą ir neigia jos teisę dėl apsisprendimo ir valstybinės nepriklausomybės. 1991 m., iširus TSRS, čečėnų tauta atstatė savo valstybingumą. Tačiau 1994 m. Rusija įvykdė eilinę karinę agresiją prieš Ičkerijos Čečėnų Respubliką (IČR) ir šio nelygaus bei žiauraus karo metu čečėnų tauta išsaugojo savo laisvę, o Rusija buvo priversta išvesti savo kariuomenę iš Čečėnijos. Tada, 1997 m. gegužės 12 d. Maksvoje Rusijos Prezidentas, B. Jelcinas, ir IČR Prezidentas, A. Maschadovas, pasirašė tarpvalstybinę taikos sutartį — kaip tarp nepriklausomų tarptautinės teisės subjektų — ir tai buvo laikoma IČR nepriklausomybės pripažinimu. Tačiau Rusija, pažeisdama nurodytą sutartį, 1999 m. dar kartą įvykdė karinę agresiją prieš IČR, kuri tęsiasi iki šiol. Dėl šios karinės agresijos žuvo daugiau nei 250 tūkstančių čečėnų ir daugiau nei 300 tūkstančių tapo pabėgėliais, didelė jų dalis pateko į Europos Sąjungą — Lietuvą, JAV, Kanadą, arabų šalis, o likusieji IČR — vos vos išgyvena ir jiems iškilusi visiško fizinio sunaikinimo grėsmė.
Be to, Rusijos valstybė vykdo karines agresijas ir nepriklausomų valstybių — buvusiųjų TSRS respublikų — teritorijų aneksijas. Ir toliau vykdomas beprecedentis spaudimas ir grasinama, provokuojami tarpnacionaliniai kariniai konfliktai ir destabilizuojama politinė padėtis, siekiant atkurti TSRS. Todėl nei viena kaimyninė Rusijos valstybė, taip pat mažosios Šiaurės Kaukazo tautos, ypač čečėnai, nesijaučia saugūs, bet sistemingai vykdomas jų fizinis naikinimas. Tokiu būdu, Rusija sistemingai pažeidžia tarptautinės teisės bendrai pripažintas normas, JTO įstatus ir t. t.
Čečėnų tauta dėkinga Lietuvos vadovybei ir tautai už pagalbą bei paramą čečėnų tautai, taip pat pozityvų Lietuvos vaidmenį palaikant saugumą ir stabilumą pasaulyje. Siekiant užtikrinti taiką ir stabilumą Čečėnijoje, sukurti geresnes gyvenimo sąlygas būsimosioms kartoms laisvės, lygybės ir teisingumo dvasia, dėl ko žuvo ir toliau žūsta šimtai tūkstančių nekaltų čečėnų, siunčiu IČR Parlamento kreipimąsi. Tikime, kad peržiūrėsite mūsų kreipimąsi ir priimsite teisingą sprendimą.
Ponia Prezidente, prašau Jus priimti mane kartu su deputatų grupe, kad pristatytume mūsų poziciją ir realią situaciją okupuotoje IČR teritorijoje.

Ičkerijos Čečėnų Respublikos Parlamento Pirmininkas Ž. I. Saraliapov.
Strasbūras 2014 m. gegužės 3 d.

Ičkerijos Čečėnų Respublikos Parlamento

KREIPIMASIS
į pasaulio bendruomenę, pasaulio valstybės vadovus ir parlamentus.

Čečėnų tauta, kaip ir visa pasaulio bendrija, susirūpinusi ir su nerimu stebi Rusijos veiksmus Ukrainoje. Rusijos valstybė, ignoruodama pasaulio bendrijos nuomonę, įvykdė eilinę karinę agresiją, kurios auka tapo Ukraina. Toks Rusijos elgesys tam tradiciniu ir nuspėjamu ir atitinka jos imperinę strategiją — bet kokia kaina atkurti TSRS.
Rusija, būdama viena iš branduolinių valstybių, suteikė Ukrainos teritorinio vientisumo ir saugumo užtikrinimo garantijas, mainais už vienašalį susitarimą dėl branduolinio nusiginklavimo. Tačiau pastarųjų mėnesių įvykiai rodo, ką reiškia susitarimas su Rusija. Atvira Rusijos agresija Ukrainoje atskleidė tikrąjį Kremliaus veidą, parodė pasaulio nacijų bendrijai, kad „naujoji demokratinė“ Rusija, pavojingai mosuojanti branduoline „lazdele“, supriešina galingesniojo teisę su teisės galia, o vienpusius geopolitinius interesus — su tarpusavio supratimu ir bendradarbiavimu.
Imperinis mąstymas, nostalgija buvusiai Rusijos didybei, nenoras susitaikyti su pasaulyje susiklosčiusiomis realijomis neduoda Kremliui ramybės. Dėl tos pačios priežasties liejosi kraujas Azerbaidžane (Kalnų Karabachas), Moldovoje (Padnestrė), Gruzijoje (Abchazija, Osetija), tęsiami kariniai veiksmai prieš čečėnų tautą ir kitas negausias Šiaurės Kaukazo tautas. Ta pati dalia laukia ir kitų buvusiųjų TSRS respublikų tautų.
Tikimės, kad pasaulio bendrija suvienys savo pastangas ir sustabdys nuovokos netekusią Rusiją ir užkirs kelią Rusijai, provokuojančiai globalų pasaulio konfliktą.
1991 m. lapkričio 1 d. čečėnų tauta, vadovaujama visos tautos išrinktuoju pirmuoju prezidentu, Džocharu Dudajevu, pasinaudodamas savo teise, atkurti valstybinę Čečėnijos nepriklausomybę. 1992 m. kovo 12 d. Respublikos Parlamentas priėmė Konstituciją, remiantis ja Ičkerijos Čečėnų Respublika (IČR) paskelbta „suveneria, nepriklausoma, demokratine, teisine valstybe, sukurtoje dėl tautos apsisprendimo“.
1993 m. gruodžio 12 d. Rusijos Federacija referendume, kuriame visiškai nedalyvavo Čečėnų respublika, priėmė naująją Konstituciją. Joje neteisėtai, vienašale tvarka Čečėnų Respublika buvo paskelbta RF subjektu. Po to, Rusijos vadovybė bet kokia kaina siekė atimti iš čečėnų tautos apsisprendimo teisę, ir po daugelio provokacijų, šantažo ir grasinimų, 1994 m. gruodžio 11 d. pradėjo plataus masto karinius veiksmus prieš Ičkerijos Čečėnų Respubliką.
Šios atvirosios agresijos metu Rusija panaudojo visų rūšių masinio naikinimo ginklus, įskaitant kuriuos uždraudė tarptautinė bendrija. Buvo smogta miestams ir kaimams, piliečių masinio susibūrimo vietoms, sąmoningai pasirenkant juos aukomis. Visas pasaulis pamatė amoralią ir nemotyvuotą Rusijos agresiją, sukėlusią abejonių dėl taikaus pasaulio tautų sambūvio.
Visi nusikaltimai, kuriuos Rusijos valstybės įvykdė prieš čečėnų tautą — agresija, kariniai nusikaltimai ir genocidas — visais būtinais kvalifikaciniais tarptautinių nusikaltimų ir nusikaltimų prie žmoniją požymiais.
Tačiau tarptautinė bendrija, JTO, ES, ESBO, ET, AŠL ir kitos organizacijos nepaskelbė jokių sankcijų prieš Rusiją, neperdavė tarptautiniam baudžiamajam tribunolui. Tokiu būdu, nurodyti sunkūs Rusijos nusikaltimai nebuvo ištirti, o asmenys, atsakingi už jų įvykdymą, nebuvo pelnytai nubausti.
Ne gana to, vykdant karinę agresiją, Rusija priimta į ET, ETPA, ESBO, ŠBO, G-8, G-20, įvairiomis formomis ji atstovaujama ET, NATO, AŠL ir t. t. Tuo pačiu metu nesiliauja kariniai veiksmai ir trečiasis pagal skaičių čečėnų tautos genocido aktas iš Rusijos pusės. Dėl to: žuvo daugiau nei 250 tūkst. Čečėnijos piliečių iš beveik milijono gyventojų, beveik 300 tūkst. tapo pabėgėliais visame pasaulyje; ir šis procesas tik stiprėja. Didžioji dauguma žuvusiųjų — tai civiliai gyventojai, daugiau nei 50 tūkst. iš jų — vaikai, tūkstančiai dingę be žinios, tūkstančiai suluošintų žmonių toliau miršta dėl karo pasekmių: sužeidimų, kankinimų ir įvairių ligų. Be to, Rusija, — teroro metodais, — nužudyti IČR prezidentai: 1996 m. balandžio 21 d. pirmasis IČR prezidentas, Džocharas Dudajevas, 2004 m. vasario 13 d. — Zelimchanas Jandarbijevas, 2005 m. kovo 8 d. — Aslanas Maschadovas, 2006 m. birželio 17 d. — Abdul-Chalim Saidulaev.
Čečėnijos Respublikos ekonomika ir socialinė infrastruktūra iki šiol neatstatyta, 70% gyventojų nedirba, nes nėra darbo vietų, neatstatyta dešimtys didelių ir mažų gyvenviečių, įskaitant Grozną, Arguną, kaimus: Bamutas, Senasis Ačchoj, Charsenoj, Centaroj, Kurčeloj, Belgatoj ir kt., nekompensuota gyventojų patirta žala, įskaitant prarastą būstą ir turtą.
Rusijos valstybė sukėlė agresyvų, kolojininį, teritorinį karą prieš Ičkerijos Čečėnų Respubliką, kurio metu buvo naudojamos priemonės, rimtai pažeidžiančios bendrai pripažintos tarptautinės humanitarinės teisės normas. Prie tokių pažeidimų priskiriami:
— civilių gyventojų užpuolimai, ugnies sunaikinimo smūgių forma, taip pat kitomis formomis, įskaitant masinį didelių civilių asmenų grupių terorizavimą;
— masinis civilių asmenų žudymas, kurie tiesiogiai nedalyvauja kariniuose veiksmuose;
— žmonių grobimas, sušaudymas ir mirties bausmės vykdymas be teismo nuosprendžio, kankinimai ir kiti žiaurūs ir žmogaus orumą žeminantys veiksmai ir bausmės;
— įkaitų grobimas, gyvųjų skydų naudojimas, baudžiamosios operacijos ir kolektyvinis civilių asmenų baudimas;
— absoliučiai neteisėtų filtravimo punktų (koncentracijos stovyklų) kūrimas, masinis pabėgėlių srautas;
— valstybinės ir privačios nuosavybės grobstymas ir nusavinimas, savavališkas ir be karinės dingsties gyvenviečių ir gamybinių objektų, ekologinių įrenginių, kultūrinių ir kultinių vertybių naikinimas;
— masinis socialinės paskirties objektų sunaikinimas: sveikatos apsaugos, švietimo, būsto fondo, ekonomikos ir socialinės infrastruktūros.
Žiauresnio karo pasaulis nematė nuo Antrojo pasaulinio karo laikų. Tokiu būdu, Rusijos vadovybė, demonstratyviai ignoruodama pasaulio bendrijos nuomonę, grubiai pažeidė visas galiojančias bendrai pripažintas tarptautinės teisės normas, privalomas tiek valstybei, tiek fiziniams asmenims, ir skirtas ginti fundamentines asmens teises, žmonijos saugumą ir pasaulio tvarką.
Konkrečiai, Rusija pažeidė:
— 1948 m. Visuotinę JTO Generalinės Asamblėjos priimtą žmogus teisių deklaraciją.
— 1948 m. JTO konvenciją dėl Kelio užkirtimo genocido nusikaltimui ir baudimo už jį.
— 1949 m. Ženevos konvenciją.
— 1950 m. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją.
— 1960 m. JTO Deklaraciją dėl nepriklausomybės suteikimo kolonijinėms šalims ir tautoms.
— 1965 m. JTO konvenciją dėl visų rasinio diskriminavimo formų panaikinimo.
— 1966 m. JTO tarptautinį paktą dėl pilietinių ir politinių teisių.
— 1966 m. JTO tarptautinį paktą dėl ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių.
— 1984 m. JTO konvenciją dėl kankinimų ir kitų žiaurių, nežmoniškų ar orumą žeminančių veiksmų ir baudimo.
— JTO, ES, Europos tarybos, ESBO, ETPA, taip pat RF ir IČR konstitucijų įstatus ir kitas teisines normas.
Šių ir kitų daugelio žmogaus teisių pažeidimų apimtys ir rimtumas Iškerijos Čečėnų Respublikoje kelia klausimą dėl Rusijos vadovybės įvykdytų karinių nusikaltimų pagal tarptautinės teisės normas ir šios teisinės situacijos priskyrimo tarptautinės baudžiamosios teisės sferai.
Čečėnijos tauta kovoja už savo laisvę ir nepriklausomybę prieš Rusijos kolonistus daugiau nei 400 metų. Visą šį laiką čečėnų tauta sistemingai iš Rusijos pusės patiria fizinį naikinimą ir deportaciją, tris kartus patyrę akivaizdų genocidą (Kaukazo karas 1785-1864 m., prievartinė deportacija 1944 — 1957 m., 1944 m. karinė agresija, trunkanti iki šiol).
Atsižvelgiant į anksčiau pateiktus ir kitus daugkartinius žmogaus teisių pažeidimus, taip pat esamus tarptautinius teisinius precedentus ir neįmanomą bendrą buvimą kartu su Rusija vienoje valstybėje , vadovaujantis lygiateisiškumo, pagarbos ir žmogaus teisių ir laisvų laikymųsi, Ičkerijos Čečėnų Respublikos Parlamentas, remiantis fundamentiniu tautos apsisprendimo teisės principu, kreipiasi į anksčiau nurodytas tarptautines organizacijas: JTO, ESBO, ES, ET, AŠL, pasaulio valstybių vadovus ir parlamentus su prašymu:

— pripažinti Ičkerijos Čečėnų Respubliką suveneria ir nepriklausoma valstybe, pasitarnaujančia taikai ir stabilumui Kaukaze;
— įsteigti specialųjį tarptautinį baudžiamąjį tribunolą ištirti anksčiau pateiktus ir kitus Rusijos valstybės nusikaltimus;
— pripažinti Rusijos stambaus masto karinius veiksmus, nukreiptus prieš čečėnų tautą ir pasireiškusius visų tarptautinės teisės normų pažeidimu ir, visų pirma, teisę gyventi — čečėnų tautos genocido aktu.

Kreipimasis buvo priimtas vienbalsiai neeiliniame IČR Parlamento sesijos posėdyje.

Strasbūras, Prancūzijos Respublikos, 2014 m. balandžio 19 d.

Ičkerijos Čečėnų Respublikos
Parlamento Pirmininkas Ž. I. Saraliapov

О Б Р А Щ Е Н И Е

Парламента Чеченской Республики Ичкерия
мировому сообществу, главам государств и парламентов мира.

Чеченский народ, как и всё мировое сообщество, с озабоченностью и тревогой наблюдает за действиями России на Украине. Российское государство, игнорируя мнение мирового сообщества, совершило очередную военную агрессию, жертвой которой стала Украина. Такое поведение России является традиционным и предсказуемым и хорошо вписывается в ее имперскую стратегию — любой ценой восстановить СССР.
Россия, являясь одной из ядерных держав, выступала гарантом безопасности и территориальной целостности Украины в ответ на ее одностороннее согласие на ядерное разоружение. Однако события последних месяцев показывают, чего стоят договоренности с Россией. Неприкрытая агрессия России в Украине обнажила истинное лицо Кремля, показала мировому сообществу наций, что «новая демократическая» Россия, опасно размахивая ядерной дубинкой, противопоставляет право более сильного силе права, а односторонние геополитические интересы — взаимопониманию и кооперации.
Имперское мышление, ностальгия по былому величию России, нежелание смириться со сложившимися в мире реалиями не дают покоя Кремлю. По этой же причине проливалась кровь в Азербайджане (Нагорный Карабах), Молдавии (Приднестровье), Грузии (Абхазия, Осетия), продолжаются военные действия против чеченского народа и других малочисленных народов Северного Кавказа. Такая же участь ожидает и другие народы бывших республик СССР.
Мы надеемся, что мировое сообщество объединит усилия и остановит обезумевшую Россию и предотвратит провоцируемый Россией глобальный мировой конфликт.
1 ноября 1991 года чеченский народ во главе с всенародно избранным первым президентом Джохаром Дудаевым, воспользовавшись своим правом, восстановил государственную независимость Чечни. 12 марта 1992 года Республиканский Парламент принял Конституцию, согласно которой Чеченская Республика Ичкерия (ЧРИ) провозглашена «суверенным, независимым, демократическим, правовым государством, созданным в результате самоопределения народа».
12 декабря 1993 года Российская Федерация на референдуме, в котором Чеченская Республика не принимала никакого участия, приняла новую Конституцию. В ней незаконно, в одностороннем порядке Чеченская Республика объявлена субъектом РФ. Вслед за этим, руководство России пыталось любой ценой лишить чеченский народ права на самоопределение и после множества провокаций, шантажа и угроз, 11 декабря 1994 года, начала широкомасштабные военные действия против Чеченской Республики Ичкерия.
В ходе этой неприкрытой агрессии Россия применила все виды оружия массового поражения, в том числе запрещённое международным сообществом. Удары наносились по городам и сёлам, по местам массового скопления гражданского населения, сознательно выбирая их в качестве жертвы. Весь мир увидел аморальную и немотивированную агрессивную Россию, поставившую под сомнение мирное сосуществование народов мира.
Все преступления, совершенные Российским государством против чеченского народа — агрессия, военные преступления и геноцид — обладают всеми необходимыми квалифицирующими признаками международных преступлений и преступлений против человечности.
Однако, международное сообщество, ООН, ЕС, ОБСЕ, СЕ, ЛАГ и другие организации не объявили санкций против России, не учредили международный уголовный трибунал. Таким образом указанные тяжкие преступления России не расследованы, а лица, ответственные за их совершение, не понесли заслуженного наказания.
Более того, в ходе военной агрессии Россия принята в СЕ, ПАСЕ, ОБСЕ, ШОС, G-8, G-2О, в разной форме она представлена в ЕС, НАТО, ЛАГ и т.д. А тем временем военные действия и третий по счёту акт геноцида чеченского народа со стороны России не прекращается. В результате убито более 250 тысяч граждан Чечни, население которой насчитывало примерно миллион жителей, около 300 тысяч стали беженцами по всему миру и этот процесс только нарастает. Подавляющее большинство убитых- это гражданское население, более 50 тысячи из них — дети, тысячи пропали без вести, тысячи искалеченных людей продолжают умирать от последствий ранений, пыток и различных болезней. Кроме того Россией методом террора убиты Президенты ЧРИ: 21 апреля 1996 года первый президент ЧРИ Джохар Дудаев, 13 февраля 2004 года Зелимхан Яндарбиев, 8 марта 2005 года Аслан Масхадов, 17 июня 2006 года Абдул-Халим Сайдулаев.
Экономика и социальная инфраструктура Чеченской республики до сих пор не восстановлены, 70% населения не работает в виду отсутствия рабочих мест, не восстановлены десятки больших и малых населенных пунктов, в том числе города Грозный, Аргун, сёла Бамут, Старый Ачхой, Харсеной, Центарой, Курчелой, Белгатой и другие, некомпенсирован причинённый населению ущерб, в том числе за потерю жилья и имущества.
Российское государство развязало агрессивную, колониальную, террористическую войну против Чеченской Республики Ичкерия, в ходе которой использовала методы, включающие в себя серьёзные нарушения общепризнанных норм международного гуманитарного права. К числу таких нарушений относятся:
— нападение на гражданское население, как в форме огневых поражающих ударов, так и иных формах, включающих массовое терроризирование больших групп гражданских лиц;
— массовое убийство гражданских лиц, не принимающих непосредственное участие в военных действиях;
— похищение людей, бессудные расстрелы и казни, применение истязаний и пыток и иные виды жестокого и унижающего человеческое достоинство обращения и наказания;
-захват заложников, использование живых щитов, карательные операции и коллективное наказание гражданских лиц;
-создание абсолютно незаконных фильтрационных пунктов (концлагерей), колоссальный поток беженцев;
-разграбление и присвоение государственной и гражданской собственности, произвольное и невызываемое военной необходимостью глобальные разрушения населённых пунктов и производственных объектов, экологически опасных сооружений, культурных и культовых ценностей;
— массовое разрушение объектов жизнеобеспечения: здравоохранения, образования, жилого фонда, экономики и социальной инфраструктуры.
Более жестокой войны мир не видел со времён второй мировой войны. Таким образом, руководство России, демонстративно игнорируя мнение мирового сообщества, грубо нарушила все действующие общепризнанные нормы международного права, обязательные как для государства, так и для физических лиц и нацеленные на защиту фундаментальных прав личности, безопасности человечества и мирового порядка.
В частности Россией нарушены:
— Всеобщая декларация прав человека, принятая Генассамблеей ООН в 1948 г.
— Конвенция ООН по предупреждению и наказанияза геноцид 1948 г.
— Женевские Конвенции 1949 г.
— Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г.
— Декларация ООН о предоставлении независимости колониальным странам и народам1960г.
— Конвенция ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 г.
— Международный пакт ООН о гражданских и политических правах 1966 г.
— Международный пакт ООН об экономических, социальных и культурных правах 1966г.
— Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 г.
— Уставы и другие правовые нормы ООН, Европейского Союза, Совета Европы, ОБСЕ, ПАСЕ, а также Конституции РФ и ЧРИ.
Масштабы и серьёзность этих и других многочисленных нарушений прав человека в Чеченской Республике Ичкерия поднимают вопрос о совершении российским руководством и военными преступлений по международному праву и переводит правовую ситуацию в сферу действий международного уголовного права.
Чеченский народ борется за свою свободу и независимость против российских колонизаторов более 400 лет. Всё это время чеченский народ систематически подвергается физическому истреблению и депортации со стороны России, три раза подвергся очевидному геноциду (Кавказская война 1785– 1864гг., насильственная депортация 1944 — 1957 гг., военная агрессия 1994 года до настоящего время).
Учитывая вышеизложенные и другие многочисленные нарушения прав человека, а также существующие международные правовые прецеденты и невозможность совместного нахождения с Россией в рамках одного государства, руководствуясь принципом равноправия, уважения и соблюдения прав и свобод человека, Парламент Чеченской Республики Ичкерия, основываясь на фундаментальном принципе права народа на самоопределение, обращается к высшим международным организациям: ООН, ОБСЕ, ЕС, СЕ, ЛАГ и другим, к главам государств и парламентов мира с просьбой:

— признать Чеченскую Республику Ичкерия суверенным и независимым государством, что послужит миру и стабильности на Кавказе;
— учредить специальный международный уголовный трибунал для расследования выше изложенных и других преступлений российского государства;
— признать широкомасштабные военные действия России против чеченского народа, выразившиеся в попрании всех норм международного права и, прежде всего, права на жизнь — актом геноцида чеченского народа.

Обращение принято на внеочередном заседании сессии Парламента ЧРИ единогласно.

Город Страсбург, Республика Франция, 19 апреля 2014 года.

Председатель Парламента
Чеченской Республике Ичкерия Ж. И. Сараляпов

Метки: , ,

Комментариев нет.

Добавить комментарий

Please log in using one of these methods to post your comment:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

w

Connecting to %s

%d такие блоггеры, как: