About the Post

Author Information

Prezident České republiky Miloš Zeman PředsedA poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky JAN HAMÁČEK Předseda Senátu Parlamentu České republiky Milan Štěch

Čečenský lid více než 400 let bojuje za svoji svobodu proti ruským kolonizátorům. Během celé této doby ruský stát systematicky pod různými záminkami páchá ohavné zločiny (genocidu) proti čečenskému lidu a popírá právo čečenského národa na sebeurčení a státní nezávislost. Po rozpadu SSSR obnovil čečenský národ v roce 1991 svoji státnost. Nicméně, v roce 1994 Ruská federace provedla další vojenskou agresi proti Čečenské republice Ičkerie (ČRI). Během této nerovné brutální válce čečenských lid ubránili svoji svobodu, a Rusko bylo nuceno stáhnout svá vojska z Čečenska. Poté ruský prezident Boris Jelcin a prezident ČRI Aslan Maschadov podepsali dne 12.05.1997 v Moskvě mezistátní mírovou smlouvu jako nezávislé subjekty mezinárodního práva a to bylo přijato jako uznání nezávislosti ČRI. Rusko ale v rozporu s uvedenou smlouvou opět spáchalo v roce 1999 vojenskou agresi proti ČRI, která pokračuje doposud. Výsledkem je, že více než 250 tisíc Čečenců bylo zabito a více než 300 tisíc jsou uprchlíci, většina z nich je v Evropské unii – v České republice, USA, Kanadě, arabských zemích a ti, kteří zůstali území ČRI se nachází ve stavu přežívání a na pokraji úplného fyzického vyhlazení.
Kromě toho ruský stát páchá ozbrojené agrese a anexe území nezávislých států – bývalých sovětských republik. Rusko na ně i nadále vyvíjí bezprecedentní tlak a hrozby, vyvolává etnické ozbrojené konflikty a destabilizuje situaci s cílem obnovit SSSR. Proto se ani jeden stát, sousedící s Ruskem, jakož i malé národy severního Kavkazu, obzvláště Čečenci, necítí v bezpečí a co víc, jsou systematicky vystavovány fyzickému vyhlazování. Rusko tak systematicky porušuje všeobecně uznávané normy mezinárodního práva, Chartu OSN atd.
Čečenský lid je vděčný vedení a národu České republiky za pomoc a podporu čečenského národu, jakož i za pozitivní roli České republiky v podpoře bezpečnosti a stability ve světě. V zájmu míru a stability v Čečensku, lepšího života pro budoucí generace v duchu svobody, rovnosti a spravedlnosti, v zájmu toho, kvůli čemu zemřeli a nadále umírají statisíce nevinných Čečenců, Vám směřujeme petici Parlamentu ČRI. Věříme, že naši petici projednáte a přijmete spravedlivé rozhodnutí.
Pane Prezidente, žádám Vás, abyste se sešel se mnou a skupinou poslanců, abychom mohli vysvětlit svůj postoj a reálnou situaci na okupovaném území ČRI.

Předseda Parlamentu
Čečenské republiky Ičkerie
Ž.I. Saraljapov
Štrasburk dne 4. května 2014

P E T I C E

Parlamentu Čečenské republiky Ičkerie,
adresovaná mezinárodnímu společenství, hlavám států a světovým parlamentům.

Čečenský lid, jakož i celé mezinárodní společenství, s obavami a znepokojením sleduje počínání Ruska na Ukrajině. Ruský stát ignoruje názor světového společenství a dopustil se další vojenské agrese, jejíž obětí se stala Ukrajina. Toto chování Ruska je tradiční a předvídatelné a zapadá do jeho imperiální strategie — za každou cenu obnovit SSSR.
Ruská federace, jako jedna z jaderných mocností, byla garantem bezpečnosti a územní celistvosti Ukrajiny výměnou za její souhlas s jednostranným jaderným odzbrojením. Ale události posledních měsíců ukazují, jak Rusko dohody dodržuje. Otevřená agrese Ruska na Ukrajině odhalila pravou tvář Kremlu, ukázala mezinárodnímu společenství národů, že «nové demokratické» Rusko nebezpečně mává jaderným «obuškem», používá právo silnějšího proti síle zákona a jednostranné geopolitické zájmy – proti vzájemnému porozumění a kooperaci.
Imperiální myšlení, nostalgie po zašlé slávě Ruska, neochota smířit se se současnou situací ve světě, nenechávají Kreml v klidu. Ze stejného důvodu bylo krveprolití v Ázerbájdžánu (Náhorní Karabach), Moldavsko (Podněstří), Gruzie (Abcházie, Osetie), pokračují vojenské operace proti čečenskému lidu a jiným malým národům Severního Kavkazu. Stejný osud čeká i ostatní národy bývalých sovětských republik.
Doufáme, že mezinárodní společenství spojí své síly a zastaví šílené Rusko a zabrání globálnímu celosvětovému konfliktu, který Rusko provokuje.
1. listopadu 1991 využil čečenský národ, v čele s prvním lidově zvoleným prezidentem Džocharem Dudajevem, svého práva a obnovil státní nezávislost Čečenska. 12. března 1992 Parlament Republiky přijal Ústavu, podle které byla Čečenská republika Ičkerie (ČRI) prohlášena za «suverénní, nezávislý, demokratický, právní stát, vytvořený v důsledku národního sebeurčení».
12. prosince 1993 Ruská federace v referendu, jehož se Čečenská republika neúčastnila, přijala novou Ústavu. V ní byla nezákonně a jednostranně Čečenská republika prohlášena subjektem Ruské federace. Následně se ruské vedení snažilo všemi prostředky zbavit čečenský národ práva na sebeurčení a po mnoha provokacích, vydírání a hrozbách byla 11. prosince 1994 zahájena rozsáhlá vojenská operace proti Čečenské republice Ičkerie.
Během této otevřené agrese Rusko použilo všechny druhy zbraní hromadného ničení, včetně zakázaných mezinárodním společenstvím. Údery byly směřovány do měst a vesnic, do míst velkého výskytu civilistů, kteří byli záměrně vybíráni jako oběti. Celý svět uviděl amorální a ničím nemotivované agresivní Rusko, které zpochybnilo mírové soužití národů na světě.
Všechny zločiny, spáchané ruským státem proti čečenskému národu – agrese, válečné zločiny a genocida – mají všechny potřebné kvalifikační známky mezinárodních zločinů a zločinů proti lidskosti.
Nicméně, mezinárodní společenství, OSN, EU, OBSE, Rada Evropy, Liga arabských států a další organizace, neoznámily sankce proti Rusku, nezřídily mezinárodní trestní tribunál. Tím se stalo, že uvedené závažné zločiny Ruska nebyly vyšetřeny a osoby za ně zodpovědné nedostaly zasloužený trest.
Kromě toho byla Ruská federace přijata během vojenské agrese do RE, PACE, OBSE, ŠOS, G-8, G-2O, v různých podobách je zastoupena v EU, NATO, Lize arabských států atd. Mezitím se nezastavily vojenské akce a třetí akt genocidy čečenského národa ze strany Ruska. Výsledek: bylo zabito více než 250 tisíc občanů Čečenska, které mělo kolem milionu obyvatel, po celém světě se rozprchlo asi 300 tisíc uprchlíků; a tento proces pokračuje. Drtivá většina zabitých byli civilisté, z toho více než 50 tisíc dětí, tisíce pohřešovaných, tisíce zmrzačených lidí i nadále umírají od následků války: zranění, mučení a různá onemocnění. Kromě toho Rusko metodou teroru zabilo prezidenty ČRI: 21. dubna 1996 první prezident ČRI Džochar Dudajev, 13. února 2004 – Zelimchan Jandarbijev, 8. března 2005 – Aslan Maschadov, 17. června 2006 – Abdul-Halim Sajdulajev.
Ekonomika a sociální infrastruktura Čečenské republiky není doposud obnovena, 70% populace není zaměstnáno kvůli nedostatku pracovních míst, nejsou obnoveny desítky velkých a malých měst, včetně měst Groznyj, Argun, obcí Bamut, Staryj Ačchoj, Charsenoj, Centaroj, Kurčeloj, Belgatoj a jiných, nijak nebyly kompenzovány škody obyvatelstvu, včetně zničených obydlí a majetku.
Ruský stát rozpoutal agresivní, koloniální, teroristickou válku proti Čečenské republice Ičkerie, během níž používal metody, které závažně porušují obecně uznávané normy mezinárodního humanitárního práva. Jako příklady lze uvést:
— útoky na civilní obyvatelstvo a to jak v podobě střelby do lidí, tak i jiných forem, včetně hromadného terorizování velkých skupin civilistů;
— hromadné vraždění civilistů, kteří se přímo neúčastnili bojových akcí;
— únosy, popravy bez soudu, používání trýznění, mučení a jiného krutého a ponižujícího lidskou důstojnost zacházení a trestání;
— braní rukojmích, používání lidských štítů, represivní činnost a kolektivní trestání civilistů;
— vytvoření absolutně nezákonných filtračních táborů (koncentračních táborů), velké množství uprchlíků;
— rabování a přivlastňování státního a civilního majetku, svévolné a nevyvolané válečnou nutností globální ničení obcí, vsí, průmyslových objektů a ekologicky nebezpečných zařízení, kulturních a kultovních hodnot;
— masivní ničení životně důležitých infrastrukturních objektů: zdravotnictví, školství, bydlení, ekonomika a sociální infrastruktura.
Brutálnější válku svět neviděl od konce druhé světové války. Tímto ruské vedení vyzývavě ignorovalo názor mezinárodního společenství, zjevně porušilo všechny existující obecně uznávaná pravidla mezinárodního práva, platná jak pro státy, tak i pro fyzické osoby a zaměřená na zajištění ochrany základních práv osobnosti, bezpečnosti lidstva a světového řádu.
Konkrétně Rusko porušilo:
— Všeobecná deklarace lidských práv, přijatá Valným shromážděním Organizace spojených národů v roce 1948.
— Úmluva OSN o zabránění a trestání zločinu genocidia z roku 1948.
— Ženevské úmluvy z roku 1949.
— Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod z roku 1950.
— Deklarace OSN o poskytnutí nezávislosti koloniálním zemím a národům z roku 1960.
— Konvence OSN o likvidaci všech forem rasové diskriminace z roku 1965.
— Mezinárodní pakt OSN o občanských a politických právech z roku 1966.
— Mezinárodní pakt OSN o hospodářských, sociálních a kulturních právech z roku 1966.
— Úmluva OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání z roku 1984.
— Charta OSN a jiné právní normy OSN, Evropské unie, Rady Evropy, OBSE, PACE, jakož i Ústava Ruské federace a ČRI.
Rozsah a závažnost těchto a mnohých jiných porušování lidských práv v Čečenské republice Ičkerie nastolují otázku o spáchání ruským vedením jak válečných zločinů podle mezinárodního práva, tak i přenáší právní situaci do oblasti působení mezinárodního trestního práva.
Čečenský národ bojuje za svoji svobodu a nezávislost proti ruským kolonizátorům více jak 400 let. Celou tuto dobu je čečenský lid systematicky vystavován fyzickému vyhlazování a deportaci ze strany Ruska, třikrát byl vystaven zjevné genocidě (Kavkazská válka 1785-1864, násilná deportace 1944-1957, vojenská agrese od roku 1994 až po současnost).
S ohledem na výše uvedené a mnohá další porušování lidských práv, stejně jako stávající mezinárodní právní precedenty a nemožnost nacházet se s Ruskem v rámci jednoho státu, jakož i zásadu rovnosti, respektování a dodržování lidských práv a svobod, Parlament Čečenské republiky Ičkerie, s odvoláním na základní zásadu práva národů na sebeurčení, apeluje k nejvyšším mezinárodním organizacím: OSN, OBSE, EU, Rada Evropy, Liga arabských států a dalším, k hlavám států a parlamentům světa se žádostí:

— uznat Čečenskou republiku Ičkerie za suverénní a nezávislý stát, což pomůže míru a stabilitě na Kavkaze;
— vytvořit zvláštní mezinárodní trestní tribunál pro vyšetření výše uvedených a dalších zločinů ruského státu;
— uznat válečné akce Ruska proti čečenskému národu, vyjádřené v popírání všech norem mezinárodního práva, především práva na život, aktem genocidy čečenského národa.

Petice byla přijata na mimořádném zasedání Parlamentu ČRI jednomyslně.

Štrasburk, Francouzská republika, dne 19. dubna 2014

Předseda Parlamentu
Čečenské republiky Ičkerie Ž.I. Saraljapov

О Б Р А Щ Е Н И Е

Парламента Чеченской Республики Ичкерия
мировому сообществу, главам государств и парламентов мира.

Чеченский народ, как и всё мировое сообщество, с озабоченностью и тревогой наблюдает за действиями России на Украине. Российское государство, игнорируя мнение мирового сообщества, совершило очередную военную агрессию, жертвой которой стала Украина. Такое поведение России является традиционным и предсказуемым и хорошо вписывается в ее имперскую стратегию — любой ценой восстановить СССР.
Россия, являясь одной из ядерных держав, выступала гарантом безопасности и территориальной целостности Украины в ответ на ее одностороннее согласие на ядерное разоружение. Однако события последних месяцев показывают, чего стоят договоренности с Россией. Неприкрытая агрессия России в Украине обнажила истинное лицо Кремля, показала мировому сообществу наций, что «новая демократическая» Россия, опасно размахивая ядерной дубинкой, противопоставляет право более сильного силе права, а односторонние геополитические интересы — взаимопониманию и кооперации.
Имперское мышление, ностальгия по былому величию России, нежелание смириться со сложившимися в мире реалиями не дают покоя Кремлю. По этой же причине проливалась кровь в Азербайджане (Нагорный Карабах), Молдавии (Приднестровье), Грузии (Абхазия, Осетия), продолжаются военные действия против чеченского народа и других малочисленных народов Северного Кавказа. Такая же участь ожидает и другие народы бывших республик СССР.
Мы надеемся, что мировое сообщество объединит усилия и остановит обезумевшую Россию и предотвратит провоцируемый Россией глобальный мировой конфликт.
1 ноября 1991 года чеченский народ во главе с всенародно избранным первым президентом Джохаром Дудаевым, воспользовавшись своим правом, восстановил государственную независимость Чечни. 12 марта 1992 года Республиканский Парламент принял Конституцию, согласно которой Чеченская Республика Ичкерия (ЧРИ) провозглашена «суверенным, независимым, демократическим, правовым государством, созданным в результате самоопределения народа».
12 декабря 1993 года Российская Федерация на референдуме, в котором Чеченская Республика не принимала никакого участия, приняла новую Конституцию. В ней незаконно, в одностороннем порядке Чеченская Республика объявлена субъектом РФ. Вслед за этим, руководство России пыталось любой ценой лишить чеченский народ права на самоопределение и после множества провокаций, шантажа и угроз, 11 декабря 1994 года, начала широкомасштабные военные действия против Чеченской Республики Ичкерия.
В ходе этой неприкрытой агрессии Россия применила все виды оружия массового поражения, в том числе запрещённое международным сообществом. Удары наносились по городам и сёлам, по местам массового скопления гражданского населения, сознательно выбирая их в качестве жертвы. Весь мир увидел аморальную и немотивированную агрессивную Россию, поставившую под сомнение мирное сосуществование народов мира.
Все преступления, совершенные Российским государством против чеченского народа — агрессия, военные преступления и геноцид — обладают всеми необходимыми квалифицирующими признаками международных преступлений и преступлений против человечности.
Однако, международное сообщество, ООН, ЕС, ОБСЕ, СЕ, ЛАГ и другие организации не объявили санкций против России, не учредили международный уголовный трибунал. Таким образом указанные тяжкие преступления России не расследованы, а лица, ответственные за их совершение, не понесли заслуженного наказания.
Более того, в ходе военной агрессии Россия принята в СЕ, ПАСЕ, ОБСЕ, ШОС, G-8, G-2О, в разной форме она представлена в ЕС, НАТО, ЛАГ и т.д. А тем временем военные действия и третий по счёту акт геноцида чеченского народа со стороны России не прекращается. В результате убито более 250 тысяч граждан Чечни, население которой насчитывало примерно миллион жителей, около 300 тысяч стали беженцами по всему миру и этот процесс только нарастает. Подавляющее большинство убитых- это гражданское население, более 50 тысячи из них — дети, тысячи пропали без вести, тысячи искалеченных людей продолжают умирать от последствий ранений, пыток и различных болезней. Кроме того Россией методом террора убиты Президенты ЧРИ: 21 апреля 1996 года первый президент ЧРИ Джохар Дудаев, 13 февраля 2004 года Зелимхан Яндарбиев, 8 марта 2005 года Аслан Масхадов, 17 июня 2006 года Абдул-Халим Сайдулаев.
Экономика и социальная инфраструктура Чеченской республики до сих пор не восстановлены, 70% населения не работает в виду отсутствия рабочих мест, не восстановлены десятки больших и малых населенных пунктов, в том числе города Грозный, Аргун, сёла Бамут, Старый Ачхой, Харсеной, Центарой, Курчелой, Белгатой и другие, некомпенсирован причинённый населению ущерб, в том числе за потерю жилья и имущества.
Российское государство развязало агрессивную, колониальную, террористическую войну против Чеченской Республики Ичкерия, в ходе которой использовала методы, включающие в себя серьёзные нарушения общепризнанных норм международного гуманитарного права. К числу таких нарушений относятся:
— нападение на гражданское население, как в форме огневых поражающих ударов, так и иных формах, включающих массовое терроризирование больших групп гражданских лиц;
— массовое убийство гражданских лиц, не принимающих непосредственное участие в военных действиях;
— похищение людей, бессудные расстрелы и казни, применение истязаний и пыток и иные виды жестокого и унижающего человеческое достоинство обращения и наказания;
-захват заложников, использование живых щитов, карательные операции и коллективное наказание гражданских лиц;
-создание абсолютно незаконных фильтрационных пунктов (концлагерей), колоссальный поток беженцев;
-разграбление и присвоение государственной и гражданской собственности, произвольное и невызываемое военной необходимостью глобальные разрушения населённых пунктов и производственных объектов, экологически опасных сооружений, культурных и культовых ценностей;
— массовое разрушение объектов жизнеобеспечения: здравоохранения, образования, жилого фонда, экономики и социальной инфраструктуры.
Более жестокой войны мир не видел со времён второй мировой войны. Таким образом, руководство России, демонстративно игнорируя мнение мирового сообщества, грубо нарушила все действующие общепризнанные нормы международного права, обязательные как для государства, так и для физических лиц и нацеленные на защиту фундаментальных прав личности, безопасности человечества и мирового порядка.
В частности Россией нарушены:
— Всеобщая декларация прав человека, принятая Генассамблеей ООН в 1948 г.
— Конвенция ООН по предупреждению и наказанияза геноцид 1948 г.
— Женевские Конвенции 1949 г.
— Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г.
— Декларация ООН о предоставлении независимости колониальным странам и народам1960г.
— Конвенция ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 г.
— Международный пакт ООН о гражданских и политических правах 1966 г.
— Международный пакт ООН об экономических, социальных и культурных правах 1966г.
— Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 г.
— Уставы и другие правовые нормы ООН, Европейского Союза, Совета Европы, ОБСЕ, ПАСЕ, а также Конституции РФ и ЧРИ.
Масштабы и серьёзность этих и других многочисленных нарушений прав человека в Чеченской Республике Ичкерия поднимают вопрос о совершении российским руководством и военными преступлений по международному праву и переводит правовую ситуацию в сферу действий международного уголовного права.
Чеченский народ борется за свою свободу и независимость против российских колонизаторов более 400 лет. Всё это время чеченский народ систематически подвергается физическому истреблению и депортации со стороны России, три раза подвергся очевидному геноциду (Кавказская война 1785– 1864гг., насильственная депортация 1944 — 1957 гг., военная агрессия 1994 года до настоящего время).
Учитывая вышеизложенные и другие многочисленные нарушения прав человека, а также существующие международные правовые прецеденты и невозможность совместного нахождения с Россией в рамках одного государства, руководствуясь принципом равноправия, уважения и соблюдения прав и свобод человека, Парламент Чеченской Республики Ичкерия, основываясь на фундаментальном принципе права народа на самоопределение, обращается к высшим международным организациям: ООН, ОБСЕ, ЕС, СЕ, ЛАГ и другим, к главам государств и парламентов мира с просьбой:

— признать Чеченскую Республику Ичкерия суверенным и независимым государством, что послужит миру и стабильности на Кавказе;
— учредить специальный международный уголовный трибунал для расследования выше изложенных и других преступлений российского государства;
— признать широкомасштабные военные действия России против чеченского народа, выразившиеся в попрании всех норм международного права и, прежде всего, права на жизнь — актом геноцида чеченского народа.

Обращение принято на внеочередном заседании сессии Парламента ЧРИ единогласно.

Город Страсбург, Республика Франция, 19 апреля 2014 года.

Председатель Парламента
Чеченской Республике Ичкерия Ж. И. Сараляпов

Метки:

Комментариев нет.

Добавить комментарий

Please log in using one of these methods to post your comment:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

w

Connecting to %s

%d такие блоггеры, как: