About the Post

Author Information

VÁŽENÝ PÁN PREZIDENT SLOVENSKEJ REPUBLIKY ANDREJ KISKA VÁŽENÝ PÁN PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PAVOL PAŠKA

Viac ako 400 rokov čečenský národ bojuje za svoju slobodu proti ruským kolonizátorom. Počas celej tejto doby ruský štát systematicky pod rôznymi vymyslenými zámienkami pácha hrozné zločiny (genocídu) proti čečenskému národu a popiera právo čečenského národa na sebaurčenie a štátnu nezávislosť. V roku 1991 po rozpade ZSSR čečenský národ obnovil svoju štátnosť. Avšak v roku 1994 Rusko uskutočnilo ďalšiu vojenskú agresiu proti Čečenskej republike Ičkéria (ČRI). V tejto nerovnej a krutej vojne si čečenský národ ubránil svoju slobodu a Rusko bolo nútené stiahnuť svoje vojská z Čečenska. Potom, dňa 12. mája 1997, prezident Ruska B. Jeľcin a Prezident ČRI A. Maschadov podpísali v Moskve medzištátnu mierovú zmluvu ako nezávislé subjekty medzinárodného práva, čo bolo vnímané ako uznanie nezávislosti ČRI. Avšak, v roku 1999 Rusko v rozpore s uvedenou zmluvou znova uskutočnilo vojenskú agresiu proti ČRI, ktorá pokračuje až doteraz. V dôsledku toho bolo zabitých viac ako 250 tisíc Čečenov a viac ako 300 tisíc sa stali utečencami, väčšia časť ktorých je v Európskej únii – na Slovensku, v USA, Kanade, arabských štátoch, a tí, ktorí zostali na území ČRI, sú na hranici prežitia a na pokraji úplného fyzického vyhladenia.
Okrem toho ruský štát uskutočňuje ozbrojené agresie a anexie území nezávislých štátov – bývalých republík ZSSR. Naďalej na nich vyvíja bezprecedentný tlak, vyvoláva medzietnické ozbrojené konflikty a destabilizuje situáciu s cieľom obnovenia ZSSR. Preto sa ani jeden štát susediaci s Ruskom, a taktiež malé národy severného Kaukazu, najmä Čečeni, necítia v bezpečí. Navyše sú systematicky vystavovaní fyzickému vyhladeniu. Rusko tak systematicky porušuje všeobecne uznávané normy medzinárodného práva, Chartu OSN atď.
Čečenský národ je vďačný vedeniu a národu Slovenska za pomoc a podporu čečenského národa a taktiež za pozitívnu úlohu, ktorú zohráva pri podpore bezpečnosti a stability vo svete. Za zabezpečenie mieru a stability v Čečensku, lepší život budúcich generácií v duchu slobody, rovnosti a spravodlivosti, za ktoré zomierali a stále zomierajú státisíce nevinných Čečenov, Vám posielam výzvu Parlamentu ČRI. Veríme, že prerokujete našu výzvu a prijmete spravodlivé riešenie.

Vážený pán Prezident, dovoľujem si Vás spolu so skupinou poslancov požiadať o prijatie za účelom vysvetlenia našej pozície a skutočnej situácie na okupovanom území ČRI.

Predseda Parlamentu Čečenskej republiky Ičkéria
Ž.I. Saraľapov
V meste Štrasburg dňa 5. mája 2014

V Ý Z V A

Parlamentu Čečenskej republiky Ičkéria
medzinárodnému spoločenstvu, hlavám štátov a parlamentov sveta.

Čečenský národ, ako aj celé medzinárodné spoločenstvo so znepokojením a obavami sleduje konanie Ruska v Ukrajine. Ruský štát ignoroval názor svetového spoločenstva a uskutočnil ozbrojenú agresiu, obeťou ktorej sa stala Ukrajina. Takéto správanie Ruska je tradičné a predvídateľné, zapadá do jeho imperiálnej stratégie – za každú cenu obnoviť ZSSR.
Rusko je jednou z jadrových mocností a bolo garantom bezpečnosti a územnej celistvosti Ukrajiny v súvislosti s jej jednostranným jadrovým odzbrojením. Udalosti posledných mesiacov však ukazujú, za čo stoja dohody s Ruskom. Neskrývaná agresia Ruska v Ukrajine odhalila pravú tvár Kremľa, ukázala svetovému spoločenstvu národov, že „nové demokratické“ Rusko nebezpečne máva jadrovým „obuškom“, dáva do protikladu právo silnejšieho so silou práva а jednostranné geopolitické záujmy so vzájomným porozumením a kooperáciou.
Imperiálne myslenie, nostalgia po zašlej veľkosti Ruska, neochota zmieriť sa s reáliami vo svete nedáva Kremľu pokoj. Z rovnakého dôvodu sa prelievala krv v Azerbajdžane (Náhorný Karabach), Moldavsku (Podnestersko), Gruzínsku (Abcházsko, Osetsko), pokračujú vojenské operácie proti čečenskému národu a iným malým národom Severného Kaukazu. Rovnaký osud čaká ostatné národy bývalých republík ZSSR.
Veríme, že medzinárodné spoločenstvo spoji úsilia, zastaví Rusko, ktoré stratilo rozum, a zabráni globálnemu svetovému konfliktu, ktorý Rusko vyvoláva.
Dňa 1. novembra 1991 si čečenský národ na čele s celonárodne zvoleným prvým prezidentom Džocharom Dudajevom uplatnil svoje právo a obnovil štátnu nezávislosť Čečenska. Dňa 12. marca 1992 Parlament Republiky prijal Ústavu, v súlade s ktorou bola Čečenská republika Ičkéria (ČRI) vyhlásená za «suverénny, nezávislý, demokratický právny štát, ktorý bol vytvorený v dôsledku sebaurčenia národa“.
Dňa 12. decembra 1993 Ruská federácia v referende, ktorého sa Čečenská republika nezúčastnila, prijala novú Ústavu. V tejto Ústave bola Čečenská republika nezákonne a jednostranne vyhlásená za subjekt RF. Vzápätí sa vedenie Ruska snažilo za každú cenu zbaviť čečenský národ práva na sebaurčenie a po početných provokáciách, vydieraní a hrozbách začalo Rusko dňa 11. decembra 1994 s rozsiahlymi vojenskými akciami proti Čečenskej republike Ičkéria.
Počas tejto otvorenej agresie Rusko použilo všetky druhy zbraní hromadného ničenia, vrátane zbraní zakázaných medzinárodným spoločenstvom. Útočilo sa v mestách a obciach, v miestach, kde sa masovo zhromažďovali civilní obyvatelia, ktorých si vedome vyberali za obete. Celý svet uvidel amorálne a nemotivované agresívne Rusko, ktoré spochybnilo mierové spolužitie národov vo svete.
Všetky zločiny spáchané ruským štátom proti čečenskému národu – agresia, vojnové zločiny a genocída – majú všetky potrebné kvalifikačné príznaky medzinárodných zločinov a zločinov proti ľudskosti.
Avšak, medzinárodné spoločenstvo, OSN, EÚ, OBSE, Rada Európy, Liga arabských štátov a ďalšie organizácie nevyhlásili sankcie proti Rusku, nestanovili medzinárodný trestný tribunál. Tak, uvedené závažné zločiny Ruska neboli vyšetrené a osoby zodpovedné za tieto činy nie sú potrestaní.
Navyše, počas vojenskej agresie Rusko bolo prijaté do Rady Európy, PACE, OBSE, ŠOS, G-8, G-2О, v rôznej forme je predstavené v EÚ, NATO, Lige arabských štátov atď. Medzitým, vojenské operácie a tretí akt genocídy čečenského národa zo strany Ruska pokračujú. V dôsledku toho bolo zabitých viac ako 250 tisíc občanov Čečenska, ktoré malo cca jeden milión obyvateľov, cca 300 tisíc sa stali utečencami po celom svete; a tento proces len narastá. Väčšina zabitých boli civilní občania, viac ako 50 tisíc z nich boli deti, tisíce zmizli bez stopy, tisíce zmrzačených ľudí zomierajú na následky vojny: rany, mučenia a rôzne choroby. Okrem toho, Rusko metódou teroru zabilo Prezidentov ČRI: 21. apríla 1996 prvý prezident ČRI Džochar Dudajev, 13. februára 2004 Zelimchan Jandarbijev, 8. marca 2005 Aslan Maschadov, 17. júna 2006 Abdul-Chalim Sajdulajev.
Doteraz nie sú obnovené hospodárstvo a sociálna infraštruktúra Čečenskej republiky, 70% obyvateľstva nepracuje kvôli nedostatku pracovných miest, nie sú obnovené desiatky veľkých a malých obcí, vrátane mesta Groznyj, Argun, obce Bamut, Starý Ačchoj, Charsenoj, Centaroj, Kurčeloj, Belgatoj a ďalšie, obyvateľstvo nedostalo náhradu za škody, vrátane straty domova a majetku.
Ruský štát rozpútal agresívnu, koloniálnu, teroristickú vojnu proti Čečenskej republike Ičkéria, počas ktorej boli použité metódy so závažnými porušovaniami všeobecne uznávaných noriem medzinárodného humanitárneho práva. Medzi takéto porušenia patria:
— útoky na civilné obyvateľstvo, ako vo forme palebných zasahujúcich úderov, tak aj v iných formách, vrátane masového terorizovania veľkých skupín civilných osôb;
— masové vraždy civilných osôb, ktoré sa bezprostredne nezúčastňovali na vojenských zásahoch;
— únosy ľudí, popravy a popravy zastrelením vykonané bez rozhodnutia súdu, trýznenie, mučenie a iné spôsoby krutých trestov a zaobchádzania, ktoré ponižuje ľudskú dôstojnosť;
— únosy rukojemníkov, používanie živých štítov, trestné operácie a kolektívne potrestania civilných osôb;
— vytvorenie absolútne nezákonných filtračných centier (koncentračných táborov), obrovský tok utečencov;
— rabovanie a prisvojenie si štátneho a osobného vlastníctva, svojvoľné globálne ničenie sídelných útvarov a priemyselných objektov, ekologicky nebezpečných stavieb, kultúrnych a kultových objektov, ktoré nie je vyvolané vojenskou nevyhnutnosťou;
— masové ničenie objektov zdravotníctva, vzdelávania, bytového fondu, ekonomiky a sociálnej infraštruktúry.
Krutejšiu vojnu svet nevidel od čias 2. svetovej vojny. Vedenie Ruska demonštratívne ignoruje názory medzinárodného spoločenstva, hrubo porušuje všetko platné všeobecne uznané normy medzinárodného práva, ktoré sú záväzné pre štáty, ako aj pre fyzické osoby, a ktoré sú zamerané na ochranu fundamentálnych individuálnych práv, bezpečnosti ľudstva a svetového poriadku.
Najmä Rusko porušilo:
— Všeobecnú deklaráciu ľudských práv prijatú Valným zhromaždením OSN v roku 1948
— Dohovor OSN o zabránení a trestaní zločinu genocídy z roku 1948
— Ženevské dohovory z roku 1949
— Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd z roku 1950
— Deklaráciu OSN o poskytnutí nezávislosti koloniálnym krajinám a národom z roku 1960
— Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie z roku 1965
— Medzinárodný pakt OSN o občianskych a politických právach z roku 1966
— Medzinárodný pakt OSN o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach z roku 1966
— Dohovor OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu z roku 1984
— Stanovy a ďalšie právne normy OSN, Európskej únie, Rady Európy, OBSE, PACE а taktiež Ústavy RF a ČRI.
Rozsah a závažnosť týchto a mnohých ďalších prípadov porušovania ľudských práv v Čečenskej republike Ičkéria nastoľuje otázku o páchaní zločinov ruským vedením a vojakmi podľa medzinárodného práva a prevádza právnu situáciu do sféry pôsobenia medzinárodného trestného práva.
Viac ako 400 rokov čečenský národ bojuje o svoju slobodu a nezávislosť proti ruským kolonizátorom. Počas celej tejto doby Rusko systematicky fyzicky ničí čečenský národ a vystavuje ho deportácii, tri krát ho podrobil zjavnej genocíde (Kaukazská vojna v rokoch 1785– 1864, násilná deportácia v rokoch 1944 — 1957, vojenská agresia od roku 1994 doteraz).
Vzhľadom na vyššie uvedené a ďalšie početné porušovania ľudských práv a taktiež existujúce medzinárodné právne precedensy a nemožnosť koexistencie s Ruskom v rámci jedného štátu, v súlade so zásadou rovnosti, rešpektovania a dodržiavania ľudských práv a slobôd a taktiež základným princípom práva ľudí na sebaurčenie Parlament Čečenskej republiky Ičkéria sa obracia na najvyššie medzinárodné organizácie: OSN, OBSE, EÚ, Radu Európy, Ligu arabských štátov a ďalšie, prezidentov a parlamenty sveta so žiadosťou :

— uznať Čečenskú republiku Ičkéria ako suverénny a nezávislý štát, čo napomôže mieru a stabilite na Kaukaze;
— stanoviť špeciálny medzinárodný trestný tribunál pre vyšetrenie hore uvedených a ďalších zločinov ruského štátu;
— uznať rozsiahle vojenské akcie Ruska proti čečenskému národu, ktorými boli porušené všetky normy medzinárodného práva a predovšetkým právo na život, ako akt genocídy čečenského národa.

Výzva bola jednohlasne prijatá na Mimoriadnom zasadnutí zasadnutia Parlamentu ČRI.

V meste Štrasburg, Francúzska republika, dňa 19. apríla 2014

Predseda Parlamentu
Čečenskej republiky Ičkéria Ž.I. Saraľapov

О Б Р А Щ Е Н И Е

Парламента Чеченской Республики Ичкерия
мировому сообществу, главам государств и парламентов мира.

Чеченский народ, как и всё мировое сообщество, с озабоченностью и тревогой наблюдает за действиями России на Украине. Российское государство, игнорируя мнение мирового сообщества, совершило очередную военную агрессию, жертвой которой стала Украина. Такое поведение России является традиционным и предсказуемым и хорошо вписывается в ее имперскую стратегию — любой ценой восстановить СССР.
Россия, являясь одной из ядерных держав, выступала гарантом безопасности и территориальной целостности Украины в ответ на ее одностороннее согласие на ядерное разоружение. Однако события последних месяцев показывают, чего стоят договоренности с Россией. Неприкрытая агрессия России в Украине обнажила истинное лицо Кремля, показала мировому сообществу наций, что «новая демократическая» Россия, опасно размахивая ядерной дубинкой, противопоставляет право более сильного силе права, а односторонние геополитические интересы — взаимопониманию и кооперации.
Имперское мышление, ностальгия по былому величию России, нежелание смириться со сложившимися в мире реалиями не дают покоя Кремлю. По этой же причине проливалась кровь в Азербайджане (Нагорный Карабах), Молдавии (Приднестровье), Грузии (Абхазия, Осетия), продолжаются военные действия против чеченского народа и других малочисленных народов Северного Кавказа. Такая же участь ожидает и другие народы бывших республик СССР.
Мы надеемся, что мировое сообщество объединит усилия и остановит обезумевшую Россию и предотвратит провоцируемый Россией глобальный мировой конфликт.
1 ноября 1991 года чеченский народ во главе с всенародно избранным первым президентом Джохаром Дудаевым, воспользовавшись своим правом, восстановил государственную независимость Чечни. 12 марта 1992 года Республиканский Парламент принял Конституцию, согласно которой Чеченская Республика Ичкерия (ЧРИ) провозглашена «суверенным, независимым, демократическим, правовым государством, созданным в результате самоопределения народа».
12 декабря 1993 года Российская Федерация на референдуме, в котором Чеченская Республика не принимала никакого участия, приняла новую Конституцию. В ней незаконно, в одностороннем порядке Чеченская Республика объявлена субъектом РФ. Вслед за этим, руководство России пыталось любой ценой лишить чеченский народ права на самоопределение и после множества провокаций, шантажа и угроз, 11 декабря 1994 года, начала широкомасштабные военные действия против Чеченской Республики Ичкерия.
В ходе этой неприкрытой агрессии Россия применила все виды оружия массового поражения, в том числе запрещённое международным сообществом. Удары наносились по городам и сёлам, по местам массового скопления гражданского населения, сознательно выбирая их в качестве жертвы. Весь мир увидел аморальную и немотивированную агрессивную Россию, поставившую под сомнение мирное сосуществование народов мира.
Все преступления, совершенные Российским государством против чеченского народа — агрессия, военные преступления и геноцид — обладают всеми необходимыми квалифицирующими признаками международных преступлений и преступлений против человечности.
Однако, международное сообщество, ООН, ЕС, ОБСЕ, СЕ, ЛАГ и другие организации не объявили санкций против России, не учредили международный уголовный трибунал. Таким образом указанные тяжкие преступления России не расследованы, а лица, ответственные за их совершение, не понесли заслуженного наказания.
Более того, в ходе военной агрессии Россия принята в СЕ, ПАСЕ, ОБСЕ, ШОС, G-8, G-2О, в разной форме она представлена в ЕС, НАТО, ЛАГ и т.д. А тем временем военные действия и третий по счёту акт геноцида чеченского народа со стороны России не прекращается. В результате убито более 250 тысяч граждан Чечни, население которой насчитывало примерно миллион жителей, около 300 тысяч стали беженцами по всему миру и этот процесс только нарастает. Подавляющее большинство убитых- это гражданское население, более 50 тысячи из них — дети, тысячи пропали без вести, тысячи искалеченных людей продолжают умирать от последствий ранений, пыток и различных болезней. Кроме того Россией методом террора убиты Президенты ЧРИ: 21 апреля 1996 года первый президент ЧРИ Джохар Дудаев, 13 февраля 2004 года Зелимхан Яндарбиев, 8 марта 2005 года Аслан Масхадов, 17 июня 2006 года Абдул-Халим Сайдулаев.
Экономика и социальная инфраструктура Чеченской республики до сих пор не восстановлены, 70% населения не работает в виду отсутствия рабочих мест, не восстановлены десятки больших и малых населенных пунктов, в том числе города Грозный, Аргун, сёла Бамут, Старый Ачхой, Харсеной, Центарой, Курчелой, Белгатой и другие, некомпенсирован причинённый населению ущерб, в том числе за потерю жилья и имущества.
Российское государство развязало агрессивную, колониальную, террористическую войну против Чеченской Республики Ичкерия, в ходе которой использовала методы, включающие в себя серьёзные нарушения общепризнанных норм международного гуманитарного права. К числу таких нарушений относятся:
— нападение на гражданское население, как в форме огневых поражающих ударов, так и иных формах, включающих массовое терроризирование больших групп гражданских лиц;
— массовое убийство гражданских лиц, не принимающих непосредственное участие в военных действиях;
— похищение людей, бессудные расстрелы и казни, применение истязаний и пыток и иные виды жестокого и унижающего человеческое достоинство обращения и наказания;
-захват заложников, использование живых щитов, карательные операции и коллективное наказание гражданских лиц;
-создание абсолютно незаконных фильтрационных пунктов (концлагерей), колоссальный поток беженцев;
-разграбление и присвоение государственной и гражданской собственности, произвольное и невызываемое военной необходимостью глобальные разрушения населённых пунктов и производственных объектов, экологически опасных сооружений, культурных и культовых ценностей;
— массовое разрушение объектов жизнеобеспечения: здравоохранения, образования, жилого фонда, экономики и социальной инфраструктуры.
Более жестокой войны мир не видел со времён второй мировой войны. Таким образом, руководство России, демонстративно игнорируя мнение мирового сообщества, грубо нарушила все действующие общепризнанные нормы международного права, обязательные как для государства, так и для физических лиц и нацеленные на защиту фундаментальных прав личности, безопасности человечества и мирового порядка.
В частности Россией нарушены:
— Всеобщая декларация прав человека, принятая Генассамблеей ООН в 1948 г.
— Конвенция ООН по предупреждению и наказанияза геноцид 1948 г.
— Женевские Конвенции 1949 г.
— Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г.
— Декларация ООН о предоставлении независимости колониальным странам и народам1960г.
— Конвенция ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 г.
— Международный пакт ООН о гражданских и политических правах 1966 г.
— Международный пакт ООН об экономических, социальных и культурных правах 1966г.
— Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 г.
— Уставы и другие правовые нормы ООН, Европейского Союза, Совета Европы, ОБСЕ, ПАСЕ, а также Конституции РФ и ЧРИ.
Масштабы и серьёзность этих и других многочисленных нарушений прав человека в Чеченской Республике Ичкерия поднимают вопрос о совершении российским руководством и военными преступлений по международному праву и переводит правовую ситуацию в сферу действий международного уголовного права.
Чеченский народ борется за свою свободу и независимость против российских колонизаторов более 400 лет. Всё это время чеченский народ систематически подвергается физическому истреблению и депортации со стороны России, три раза подвергся очевидному геноциду (Кавказская война 1785– 1864гг., насильственная депортация 1944 — 1957 гг., военная агрессия 1994 года до настоящего время).
Учитывая вышеизложенные и другие многочисленные нарушения прав человека, а также существующие международные правовые прецеденты и невозможность совместного нахождения с Россией в рамках одного государства, руководствуясь принципом равноправия, уважения и соблюдения прав и свобод человека, Парламент Чеченской Республики Ичкерия, основываясь на фундаментальном принципе права народа на самоопределение, обращается к высшим международным организациям: ООН, ОБСЕ, ЕС, СЕ, ЛАГ и другим, к главам государств и парламентов мира с просьбой:

— признать Чеченскую Республику Ичкерия суверенным и независимым государством, что послужит миру и стабильности на Кавказе;
— учредить специальный международный уголовный трибунал для расследования выше изложенных и других преступлений российского государства;
— признать широкомасштабные военные действия России против чеченского народа, выразившиеся в попрании всех норм международного права и, прежде всего, права на жизнь — актом геноцида чеченского народа.

Обращение принято на внеочередном заседании сессии Парламента ЧРИ единогласно.

Город Страсбург, Республика Франция, 19 апреля 2014 года.

Председатель Парламента
Чеченской Республике Ичкерия Ж. И. Сараляпов

Метки:

Комментариев нет.

Добавить комментарий

Please log in using one of these methods to post your comment:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

w

Connecting to %s

%d такие блоггеры, как: